حداقل دستمزد روزانه درسال ۱۳90:      110100  ریال    حد اقل دستمزد ماهیانه درسال۱۳90 :  3303000 ریال

 بن کارگری در سال 90(مـاهیانه):    280000 ریال    هزینه مسکن سال 90(مــاهیـانه) :      100000 ریال

 اضافه کاری  (یک ســاعت)      :                            =4/1×33/7÷ دسـتـمزد روزانـه

 شب کاری  (یک سـاعـت)        :                        =%35×33/7÷ دستمزد روزانه

 نوبت کاری صبح عصر (ماهیانه) :                          =%10×30× دستمزد روزانه

 نوبت کاری صبح عصر شب (ماهیانه)                     =%15×30×دستمزد روزانه

 نوبت کاری صبح وشب / عصر وشب(ماهیانه)           =%15×30×دستمزد روزانه

 عائله مندی 1 فرزند(ماهیانه)                                  =3× حد اقل دستمزد روزانه

 عائله مندی2 فرزند وبیشتر(ماهیانه)                        =6× حد اقل دستمزد روزانه

 *- کمک هزینه عائله مندی منحصرا تادو فرزند بیمه شده پرداخت میشود مشروط برانکه:بیمه شده حد اقل سابقه

 پرداخت حق بیمه هفصد وبیست روز کار را داشته باشد و سن فرزندان از هیجده سال کمتر باشد ویا منحصرا بـه

 تحصیل اشتغال داشته باشند (تاپایان تحصیل).یا دراثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی

 موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی قادر به کار نباشد.

 *- ماموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حد اقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصـلی دور

 شود و یا ناگزیر باشد حد اقل یک شب در محل ماموریت  توقف نماید واین فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا

 مزد مبنای روزانه کارگران باشد.

 *- عیدی وپاداش به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد می باشد که مبلغ پرداختی از این بابت به هر

 یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ومبلغ پرداختی به کار گرانی که

 کمتر از یک سال کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد محاسبه گردد مبلغ پرداختی

 ازاین بابت نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده تجاوز نماید.

 *- کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعات اول بعنوان اضافه کار تلقی شده وبرای هر ساعت ان فوق العاده ایی 

معادل 40% اضافه بر مزد هرساعت کار عادی باید پرداخت شود.

 *- میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26روز کاری در سال است وبا احتساب چهار روز جمعه جمعا یـک

 ماه است که باید بر اساس حق السعی کارگر محاسبه وپرداخت شود.

*- حق السعی کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از - مزد یا حقوق- کمک عائله مندی-

 هزینه های مسکن- خوار بار- ایاب وذهاب- مزایای غیر نقدی- پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر انها دریافت

می نماید را گویند .

 *- در صورت خاته قرارداد چنانچه سابقه کار کارگر نزد کـار فرما به یک سـال رسـیده بـاشد کـارفرما مکلـف بـه

 پرداخت مزایای پایان کار به ازای هر سـال می بـاشد . سوابـق کـار کمـتـر از یـک ستال نـیز بـراسـاس ماهای کار

 کرد محاسبه وپرداخت می شود .در محاسبه حق سنوات (مزایای پایان کار)در کارگاه های دارای طرح مصوب طبقه

 بندی مشاغل مزد گروه وپایه ودر سایر کارگاهها مزد ثابت (مجموع مزد شغل ومزایای ثابت پرداختی به تبـع شغـل)

 مبنای احتساب می باشد.

*- کار شب کارهایی است که زمان انجام ان بین 22  تا  6 بامداد قرار دارد.

 *- ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی( 44ساعت درهفته برای کارگران غیر نوبتکار176ساعت در چهار هفته

 متوالی برای کارگران غیر نوبت کار) اضافه کار بـوده وارجـاع ان با موافـقت کارگـرپرداخت 40% اضـافه بر مـزد هـر

 ساعات کار عادی وتجاوز ننمودن ساعات کار اضافی ارجاعی بیش از 4 ساعت مجاز است

 *- کارگری که در طول ماه به صورت نوبتی کار میکند و نوبت های کاری وی در صبح وعصر واقه شود 10%و

 چنانچه نوبت ها در صبح عصر و شب واقع شود 15% ودر صورتی که نوبت ها به صبح وشب ویا عصر وشب

 بیفتد5/22%علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد

 *- کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبت کار وغیر نوبت کار در مقابل انجام کار درروز جمعه علاوه بر

 برخورداری از یک روزتعتیل معین ومستمر دیگر به جای ان؛استحقاق دریافت 40%علوه بر مزد را خواهد داشت

 واین مبلغ جزیی از مزد کارگر در روز جمعه میباشد و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده دراین روز نیز خواهد

 بود/.  

برای دریافت متن فوق در یک فایل ورد بر روی گذینه زیر کلیک نمایید:

 دانلود:  میزان حد اقل حقوق و مزایای سال 1390                 

+ نوشته شده در  شنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۰ساعت ۸:۶ قبل از ظهر  توسط حسن غلامی  |